گوردخمه مسکن مردگان

گوردخمه مسکن مردگان

گور دخمه در واقع فضایی است که در دل صخره ها و یا کوه ها کنده می شود و در آن، افرادی که فوت شده اند، به خاک سپرده می شوند.

گور دخمه در واقع فضایی است که در دل صخره ها و یا کوه ها کنده می شود و در آن، افرادی که فوت  شده اند، به خاک سپرده می شوند.

در گذشته مادها به دوران پس از مرگ اعتقاد داشتند و به همین دلیل برای مردگان خود مانند زندگان مسکن درست میکردند.این مقبره ها که در دل صخره ها ساخته شدهمارا از معماری مادی نیز تا حدودی اگاه میسازد.از خصوصیات مهم مقابر مادی وجود طاقچه هاییست که برای ارامش روح مردگان و قرار دادن لوازم زندگی وزینت الات بر روی انها ساخته میشدند .ازین معماری کاملا اعتقاد مادها به زندگی پس از مرگ مشخص میشود.این اعتقاد با توجه به وجود علایمینظیر خورشید در وسط نقشی شبیه فروهر وسمت چپ ان اناهیتا در مقابری چون قیز قاپان و سکاوند مبین اعتقاد مادها به زندگی پس از مرگ بوده است.

گوردخمه سر پل ذهاب به نام دکان داوود .قبر صخره ای یا گوردخمه فخریکا در جنوب دریاچه ارومیه وتعداد زیادی در کردستان است 
گوردخمه دائو دختر در ممسنی و دخمه شیرین و فرهاد از دیگر دخمه های مادی به شمار میرود