اکو توریسم

اکوتوریسم به سفری گفته می شود که مسئولانه ودر جهت حفظ محیط و منابع طبیعی و بهبود زندگی مردم بومی و محلی شود

اکو توریسم مرکب از دو واژه ی ecoو tourism است.واژه اکو یک کلمه یونانی به معنای محیط زیست و زیست گاه است و جزئ دوم کلمه توریسم به معنا ی گردشگر در فارسی به کار میرود.پس ترجمه اکو توریسم ،زیست بوم گردشگری یا بوم گردشگری گفته می شود.

با توجه به تعاریف میتوان اشاره داشت به اینکه اکنون اکوتوریسم گامی است در جهت هرچه بهتر و توسعه دادن سفر،مقصد سفر،گردشگرو بهبود زنگی روستاییان و افراد محلی .چه بسا اینکه علاوه بر حفظ منابع طبیعی به توسعه و گسترش اقتصادی و احتماعی وبالا رفتن میزان اگاهی و فرهنگ افراد محلی نیز میشودکه از مهمترین ویژگیهای اکوتوریسم است کما اینکه در راه پیشرفت همگی مسئول و متعهد خواهند شدو از منابع تجدید نا پذ یر کمتر استفاده خواهد شد.